Siyasi görüş testi 2017

Türkiye'deki siyasi görüşler hakkında aşırı derecede taraflı bir şekilde hazırlanmış testtir. Amacı sizi rahatsız etmektir. Rahatsız olmanızdan mutlu olacağım.

ne 150 harfmiş. ndjdjdjkdjdjkdkdkdjdjdjfhdhdbdbdbdbdbdbxhxhdhhdbdhebdbhdhfhchchxhdhxhchcucucuchchchchchhchchdhebehdhduehebhxusbeuxuwbeuxhebrudehvrudhw.

Created by: Yiğit of anything
(your link here more info)

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. İmam hatipler hakkında ne düşünüyorsunuz?
 2. Türbana nasıl bakıyorsunuz?
 3. 28 Şubat'a nasıl bakıyorsunuz?
 4. Cemaatler hakkında ne düşünüyorsunuz?
 5. Kürtçe konuşulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
 6. 27 Mayıs hakkında ne düşünüyorsunuz?
 7. Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz?
 8. Laik darbe hakkında ne düşünuyorsunuz?
 9. Nihal Atsız kimdir?
 10. Alparslan Türkeş hakkında ne düşünüyorsunuz?
 11. RTE hakkında ne düşünüyorsunuz?
 12. Türkiye'nin en büyük düşmanı nedir?
 13. İsrail'e nasıl bakıyorsunuz?
 14. Referandumda hile yapıldı mı?
 15. Suriye hakkında ne düşünüyorsunuz?
 16. Yüzde 49'un adayı kim olmalı?
 17. AKP ne zaman iktidardan düşer?
 18. Anketi hazırlayan hakkında ne düşünüyorsunuz?

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.