Hangi ülke sana göre ?

Hangi ülke sana göre testi Testte yaşam tarzınıza zevklerinize dair sorular vardır Umarım testimizi beğenirsiniz Hangi ülke sana göre testi Testte yaşam tarzınıza ,zevklerinize dair sorular vardır Umarım testimizi beğenirsiniz

Hangi ülke sana göre testi Testte yaşam tarzınıza zevklerinize dair sorular vardır Umarım testimizi beğenirsiniz Hangi ülke sana göre testi Testte yaşam tarzınıza .zevklerinize dair sorular vardır Umarım testimizi beğenirsiniz

Created by: anket

 1. What is your age?
 2. What is your gender?
 1. Aşağıdakilerden hangisi sizin için olmazsa olmazlardandır ?
 2. Feminizm hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 3. Aşağıdakilerden hangisi sizin için önemli ?
 4. Doğa ve yeşillik alanın sizin için önemi varmı ?
 5. Mesleğiniz ne ? Yada hangi mesleği düşünüyorsunuz ?
 6. Yaşam tarzınız nasıl ?
 7. Hangisi en çok sizin ilginizi çeker ?
 8. En sinir olduğunuz durum aşağıdakilerden hangisi ?
 9. Gdo hakkında ne düşünüyorsunuz ?
 10. Aşağıdakilerden hangisi sizin tarzınız ?
 11. 50 soru şartı olduğu için öylesine oluşturdum bu soruyu hiç bir etki etmiyor o yüzden istediğiniz şıkka oy verebilirsiniz

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad.

What is GotoQuiz? A better kind of quiz site: no pop-ups, no registration requirements, just high-quality quizzes that you can create and share on your social network. Have a look around and see what we're about.