Er du dansker eller skal du ud af landet

This is a test to determine wheter your are a dane or not. This not the test as it going to be in real life, but a newspaper had made a mini-test, you have to have 18 correct answer at least. In the real test, you have to have at least 70 % right.

The danish goverment had made a test to see if you are a dane, this is for people who wants to stay in denmark, and get danish citizenship. And be a real dane.

Created by: Casper
What is your age?
Under 18 Years Old
18 to 24 Years Old
25 to 30 Years Old
31 to 40 Years Old
41 to 50 Years Old
51 to 60 Years Old
Over 60 Years Old
What is your gender?
Male
Female
1. Groenland og Faeoeerne har i dag hjemmestyre. Hvilke af foelgende sagsomraade hoerer ikke under hjemmestyret?
Uddannelsesomraadet
Sundhedsomraadet
Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske omraade
2. Hvilke af foelgende rettigheder giver grundloven?
Grundloven sikrer alle retten til at samles og give udtryk for meninger
Grundloven sikrer alle retten til fri proces, dvs. retten til gratis at foere en sag ved domstolene
Grundloven sikrer alle ret til en bolig
3. Religionsfrihed i grundlovens forstand betyder, at borgerne har ret til at dyrke deres religion,
saa laenge de oevrige regler, der gaelder i samfundet, respekteres
hvis staten har godkendt religionen
helt uden nogen begraensninger
4. Hvornaar fik kvinder i Danmark adgang til fri abort?
i 1950erne
i 1970erne
i 1990erne
5. Offentlighedsloven indeholder regler om,
at alle har lov til at opholde sig paa offentlige strande og i offentlige skove
borgernes og pressens adgang til at se dokumenter mv., som offentlige myndigheder har liggende
ordensreglerne for ophold paa offentlige omraader
6. Hvem kan overvaere retssager ved domstolene?
Alle, dog ikke hvis retssagen holdes for lukkede doere
De personer, der er indkaldt som vidner eller er i familie med den
Alle, der er godkendt af politiet
7. Var Vilhelm Hammershoei:
Kunstmaler
Videnskabsmand
Opdagelsesrejsende
8. Var Asger Jorn:
Opdagelsesrejsende
Videnskabsmand
Kunstmaler
9. Var Tycho Brahe:
Videnskabsmand
Kunstmaler
Forfatter
10. Hvilken dansk videnskabsmand opdagede en ny stjerne i stjernebilledet Cassiopeia?
Ole Roemer
Tycho Brahe
Niels Bohr
11. Hvornaar vandt det danske kvindelandshold VM i haandbold?
1972
1985
1997
12. Hvor stort er Danmarks areal?
ca. 43.000 km2
ca. 163.000 km2
ca. 283.000 km2
13. Hvilket aar fandt reformationen sted i Danmark?
850
1536
1760
14. Hvad fortaeller den runesten, som Harald Blaatand rejste i Jelling i ca. 965?
At han indfoerte enevaelden
At han tog paa vikingetogt til England
At han indfoerte kristendommen
15. Hvilket andet nordisk land har Danmark mange gange vaeret i krig med, isaer i 1600-tallet?
Norge
Sverige
Finland
16. Hvornaar blev enevaelden indfoert i Danmark?
1160
1360
1660
17. I 1864 afstod Danmark hertugdoemmerne Slesvig og Holsten. Hvorfor?
Danmark tabte krigen mod kongeriget Hannover
Danmark tabte krigen mod Preussen (Tyskland) og Oestrig
Danmark ville ikke laengere inkludere tysktalende omraader
18. Danmarkshistoriens bedst kendte billedhugger levede fra 1770 til 1844, og i Koebenhavn blev der bygget et museum til hans skulpturer. Hvad hed han?
Vilhelm Bissen
C.W. Eckersberg
Bertel Thorvaldsen
19. Under 1. verdenskrig var Danmark?
Allieret med Tyskland
Allieret med Frankrig og Storbritannien
Neutralt
20. Hvornaar fik Danmark sin foerste kvindelige minister?
1853
1924
1960
21. Hvilken afstemning endte med et ja i 1986?
Afstemningen om EF-pakken
Afstemningen om EU oestudvidelse
Afstemningen om December-pakken
22. Hvornaar er grundloven senest blevet aendret?
1849
1901
1953
23. En regering bestaar af ministre. Hvor mange ministre skal der udpeges?
Der skal mindst udpeges 10 ministre
Der skal udpeges 18 ministre
Der gaelder ikke noget krav om et bestemt antal ministre
24. Hvor mange medlemmer af Europa Parlamentet blev valgt i Danmark ved valget i 2004?
3
14
47
25. Hvor stor en del af alle beskaeftigede arbejder i det offentlige, naar man medtager alle de offentlige opgaver (undervisning, administration, sundhed, service osv.)?
Omkring 5 % af alle beskaeftigede arbejder i det offentlige
Omkring 15 % af alle beskaeftigede arbejder i det offentlige
Omkring 30 % af alle beskaeftigede arbejder i det offentlige

Remember to rate this quiz on the next page!
Rating helps us to know which quizzes are good and which are bad

Related Quizzes:

Create a quiz on GotoQuiz. We are a better kind of quiz site, with no pop-up ads, no registration requirements, just high-quality quizzes. Hey MySpace users! You can create a quiz for MySpace, it's simple fun and free.

You can find more quizzes like this one in our Country Quizzes category.

Sponsored Links

More Great Quizzes